Cách tính điểm

+2 điểm khi tạo câu hỏi

+5 điểm khi câu hỏi được thích

+5 điểm khi câu trả lời được thích

+10 điểm khi đăng ký thành viên

+15 điểm khi đăng bài viết

+5 điểm khi bài viết được thích

+5 điểm khi mời bạn bè

+15 điểm khi cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ

+1 điểm khi tham gia bình luận

+2 điểm khi bình luận của bạn được thích

+1 điểm khi gửi báo cáo vi phạm

-1 điểm khi bình luận bị không thích

-2 điểm khi câu hỏi, câu trả lời hoặc bài viết bị không thích

-2 điểm khi bị báo cáo vi phạm