Cho e hỏi một vật nhận thêm electron sẽ mang đt âm hay sẽ bị nhiễm điện vậy

Quách Đóa Hi hỏi trong Khoa học - Giáo dục 6 ngày trước

thầy e bảo là nhiễm điện vì vd có +5 và nhận thêm 3 electron thì được +2 vạy dù nhận thêm el nhưng vẫn k nhiễm đ âm

Cho mình hỏi electron nó là cái gì thế

 - Pro  5 ngày trước

0 câu trả lời