Sự khác nhau giữa everyday và every day?

Thuồng Luồng hỏi trong Ngoại ngữ 1 năm trước

Ý nghĩa và cách dùng của everyday và every day khác nhau như thế nào?

2 câu trả lời

Dear All:

Có sự khác nhau xa giữa EVERYDAY và EVERY DAY.


Khi muốn diễn tả điều thường xuyên, lặp đi lặp lại và cứ như vậy, EVERYDAY (hàng ngày)

The adjective everyday is one word. It means ‘normal’ or ‘usual’


Khi muốn nói đến sự đặc biệt và có cố gắng thực hiện, có thể nhớ để đếm được trong đầu mình, không phải sự thường xuyên EVERY DAY (mỗi một ngày trong tuần lễ), có thể là 2,4,6..Every mang ý nghĩa đếm được.

We write two words when every day means each day.


Thí dụ: Everyday, you and me are going to school by bus.

Thí dụ: Every day, you yourself try to do exercise at any time.


Chúc vui học dài lâu!ủa, hai từ này khác nhau hả.Chắc khác nhau ở cái dấu cách à.=))