"Tạp nham" và "đa dạng" khác nhau như thế nào?

Thuồng Luồng hỏi trong Định nghĩa - Khái niệm 1 năm trước


1 câu trả lời

Đa dạng chỉ số nhiều của một thứ gì đó, nhiều về chủng loại, tính chất nhưng mang nghĩa tích cực. Còn tạp nham cũng chỉ số nhiều nhưng ý chỉ trong đó bao gồm cả những thứ không tốt, linh tinh.