Tiêng anh như thế nào

Đoàn Thị Gia Hân hỏi trong Ngoại ngữ 1 năm trước

Mình muốn biết từ "What are these " và từ "What's this" khác nhau ở chỗ nào vậy.Mình không biết nửa.Phải nó một cái hỏi về số nhiều còn kia hỏi số ít đúng không.

1 câu trả lời

What are these: có nghĩa là Mấy cái này là gì? được sử dụng để hỏi về số nhiều.

What's this: có nghĩa là Cái gì đây? được sử dụng để hỏi về số ít.